پنجشنبه 19 تير 1399
 انتخاب وب سایت

 

مجتبی فراهانی کارشناس آموزش نیروی انسانی 

ردیف

سوابق اجرایی و عملی

1

رئیس اداره ثبت نمرات

2

رئیس اداره امور فارغ التحصیلان

3

مدیر اداره برنامه ریز و کارگزینی هیات علمی سما

4

مدرس حق التدریس زبان و ادبیات فارسی

 

ردیف

مسئولیت های فعلی

1

فرمانده بسیج کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

2

مسئول گروه آموزشی دفاع مقدس

3

نماینده پدافند غیر عامل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

4

کارشناس دفتر توانمند سازی منابع انسانی

5

مدرس حق التدریس آشنایی با مبانی دفاع مقدس

 
 

دوره های ویژه هیأت علمی

 

ردیف

نام دوره یا کارگاه

شناسه

گستره جغرافیایی

مدت دوره

واحد درسی

تاریخ شروع

تاریخ پایان

1

مقاله نویسی به شیوه نوین

1066/0512/94ه

واحد

16

1

 

 

2

شیوه های مختلف نیازسنجی جهت انجام پژوهش ها

1066/0512/94ه

واحد

16

1

 

 

3

کتابخانه دیجیتال دانشگاه آزاد اسلامی

1508/0512/94ه

واحد

18

1

 

 

4

تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی

5023/0512/94ه

واحد

16

1

 

 

5

کرسی های نظریه پردازی نقدومناظره

9004/0512/94ه

واحد

8

5/0

 

 

6

آشنایی باقوانین سرقت ادبی وراهای کنترل آن به صورت ONLIN

9051/0512/94ه

واحد

12

-

 

 

7

روش تحقیق در علوم پزشکی

3116/0512/94ه

واحد

24

5/1

 

 

8

روش تحقیق در علوم انسانی

3111/0512/94ه

واحد

40

5/2

 

 

9

روش شناسی تحقیق (ویژه رشته های فنی ومهندسی)

3101/0512/94ه

واحد

32

2

 

 

10

روش تدریس پیشرفته

3127/0512/94ه

واحد

16

1

 

 

11

آشنایی با اصول و قواعد چاپ و ویرایش

3148/0512/94ه

واحد

24

-

 

 

12

 

کاربرد نظریه های یادگیری درآموزش

3204/0512/94ه

واحد

43

3

 

 

13

انگیزش و یاددهی اثربخش

3210/0512/94ه

واحد

16

1

 

 

14

الگویادگیری گروهی

3211/0512/94ه

واحد

32

2

 

 

15

آشنایی با اصول طراحی سوالات امتحانی

7059/0512/94ه

واحد

8

-

 

 

16

کاربرداصول ومفاهیم مشاوره درایجادرابطه انسانی مطلوب بادانشجویان

1845/0512/94ه

        واحد

8

5/0

 

 

17

اصول برنامه ریزی آموزشی

2272/0512/94ه

واحد

24

-

 

 

18

تافل

3107/0512/94ه

واحد

320

20

 

 

19

شرایط علمی واجرایی شرکت درکنفرانس ها

3117/0512/94ه

واحد

16

1

 

 

20

تافل 1

3141/0512/94ه

واحد

30

-

 

 

21

تافل2

3143/0512/94ه

واحد

30

-

 

 

22

درآمدی برامر به معروف ونهی ازمنکر

3145/0512/94ه

واحد

12

-

 

 

23

آینده پژوهی

9038/0512/94ه

واحد

24

5/1

 

 

24

معرفت شناسی اسلامی

7049/0512/94ه

واحد

16

1

 

 

25

اصول تعلیم وتربیت اسلامی

7050/0512/94ه

واحد

16

1

 

 

26

ارتقاء کیفیت تدریس برمبنای بکارگیری طراحی آموزشی

7131/0512/94ه

واحد

16

1

 

 

27

جایگاه ونقش جامعه دانشگاهی در شرکت ها و موسسات دانش بنیان

7141/0512/94ه

واحد

16

1

 

 

28

سرقت علمی

7143/0512/94ه

واحد

8

5/0

 

 

29

کرسی های نظریه پردازی نقدومناظره

9004/0512/94ه

واحد

8

5/0

 

 

30

آشنایی باقوانین سرقت ادبی وراه های کنترل آن به صورت onlin

9051/0512/94ه

واحد

12

-

 

 

31

اخلاق حرفه ای

2301/0512/94ه

واحد

24

5/1

 

 

32

آشنایی با نرم افزارxepersian

7148/0512/94ه

واحد

16

1

 

 

33

مدیریت شبکه های علمی وشبکه های تحقیقاتی مندلی

7129/0512/94ه

واحد

16

1

 

 

34

وصایای حضرت امام خمینی(ره)

6087/0512/94ه

واحد

16

1

 

 

35

روش های برقراری ارتباط موفق

1110/0512/94ه

واحد

16

1

 

 

36

روش شناسی مطالعات دینی

3112/0512/94ه

واحد

28

5/1

 

 

37

ارتقاء کیفیت تدریس برمبنای استفاده از هوش هیجانی

7113/0512/94ه

واحد

8

5/0

 

 

38

آشنایی باآیین نامه جدید ارتقاء اعضای هیات علمی

7110/0512/94ه

واحد

8

5/0

 

 

39

راهبردهای هوش معنوی درمهارتهای زندگی

6069/0512/94ه

واحد

16

1

 

 

40

بررسی وتحلیل فرق مختلف موجود دردوران معاصر

8133/0512/94ه

واحد

16

1

 

 

41

cv

3105/0512/94ه

واحد

8

5/0

 

 

42

تربیت مدرسان ارزشیابی تحصیلی

7112/0512/94ه

واحد

16

1

 

 

 

دوره های ویژه کارکنان

 

ردیف

نام دوره یا کارگاه

شناسه

گستره جغرافیایی

مدت دوره

واحد درسی

تاریخ شروع

تاریخ پایان

1

آشنایی مقدماتی باحسابرسی کامپیوتری

1063/0512/94ک

واحد

24

5/1

 

 

2

مقدمات نیازسنجی آموزشی

1065/0512/94ک

واحد

8

5/0

 

 

3

کارگزینی

1105/0512/94ک

واحد

16

1

 

 

4

میزبانی وفنون پذیرایی

1122/0512/94ک

واحد

16

1

 

 

5

آشنایی بازلزله وراه های کاهش خسارت ناشی از آن

1104/0512/94ک

واحد

17

1

 

 

6

رانندگان

1106/0512/94ک

واحد

32

2

 

 

7

بررسی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

1112/0512/94ک

واحد

16

1

 

 

8

کتابخانه دیجیتال دانشگاه آزاد اسلامی

1508/0512/94ک

واحد

18

1

 

 

9

افسردگی تشخیص ودرمان

1806/0512/94ک

واحد

24

5/1

 

 

10

مدیریت اسنادوگردش مکاتبات اداری

1118/0512/94ک

واحد

16

1

 

 

11

باغبانی وطراحی فضای سبز

1120/0512/94ک

واحد

46

2

 

 

12

خدمات

1107/0512/94ک

واحد

16

-

 

 

13

مدیریت خرید وانبارداری

1204/0512/94ک

واحد

34

2

 

 

14

کتابداری واطلاع رسانی مقدماتی 1

1501/0512/94ک

واحد

40

5/2

 

 

15

کتابداری واطلاع رسانی پیشرفته

1505/0512/94ک

واحد

40

5/2

 

 

16

آشنایی با نرم افزار power point

1609/0512/94ک

واحد

16

1

 

 

17

روابط اجتماعی وخانواده

4314//0512/94ک

واحد

32

2

 

 

18

ارزشها و ویژگی های دفاع مقدس

6007/0512/94ک

واحد

16

1

 

 

19

استفاده عملیاتی از نرم افزار آموزش وشهریه(سیدا4)

1642/0512/94ک

واحد

8

5/0

 

 

20

اخلاق حرفه ای

3301/0512/94ک

واحد

24

5/1

 

 

21

روانخوانی و مفاهیم قرآن کریم

4204/0512/94ک

واحد

32

2

 

 

22

مرزبانی ازمکتب اهل بیت (ع)

5055/0512/94ک

واحد

16

1

 

 

23

آئین نامه های مالی ومعاملات دانشگاه آزاد اسلامی

5057/0512/94ک

واحد

8

15

 

 

24

آشنایی بامهارت های فرزندپروری

6030/0512/94ک

واحد

16

1

 

 

25

آسیب شناسی فرهنگ دینی

5062/0512/94ک

واحد

24

5/1

 

 

26

تربیت قرآنی وراهکارهای آن

6001/0512/94ک

واحد

16

1

 

 

27

روان خوانی قرآن کریم بالهجه فصیح عربی والفاز صحیح نماز

6004/0512/94ک

واحد

16

1

 

 

28

وظایف ونقش های انتظامات

6033/0512/94ک

واحد

24

5/1

 

 

29

حجاب وعفاف و راهکارهای گسترش آن در دانشگاه وجامعه

9025/0512/94ک

واحد

16

1

 

 

30

آن چه کاربران باید بدانند

1623/0512/94ک

واحد

8

5/0

 

 

31

آشنایی باروش های پیشگیری اعتیاد

1803/0512/94ک

واحد

25

5/1

 

 

32

معنا شناسی سوره های حمدو توحید

6013/0512/94ک

واحد

8

5/0

 

 

33

مدیریت امور خوابگاهها

2525/0512/94ک

واحد

8

5/0

 

 

34

گرافیک کامپیوتری(1)

6010/0512/94ک

واحد

16

1

 

 

35

سلامت درمحیط کار باورزش همگانی

6047/0512/94ک

واحد

8

5/0

 

 

36

مسئولین و کارشناسان امور فارغ التحصیلان

2524/0512/94ک

واحد

16

1

 

 

37

نقش عوامل آموزشی- فرهنگی موثر برتخریب گری اموال دانشگاه دردانشجویان

6049/0512/94ک

واحد

8

5/0

 

 

38

قرآن درخانه (آموزش غیرحضوری ترجمه و مفاهیم ریا قرآن کریم)

6060/0512/94ک

واحد

32

2

 

 

39

استرس ،مقابله وپیشگیری (غیرحضوری)

1808/0512/94ک

واحد

22

5/1

 

 

40

آموزش فنون اداری

1103/0512/94ک

واحد

24

1

 

 

41

بحث مهدویت 2

6053/0512/94ک

واحد

16

1

 

 

42

بیان اسرار وعبودیت بندگی با محوریت نماز واحکام

6061/0512/94ک

واحد

8

5/0

 

 

43

آشنایی بانماز جماعت وبرکات آن

6062/0512/94ک

واحد

8

5/0

 

 

44

راهکارهای صرفه جویی انرژی مصرفی سازمان

6070/0512/94ک

واحد

8

5/0

 

 

45

استانداردسازی و ایمنی کار در آزمایشگاه ها2

6020/0512/94ک

واحد

16

1

 

 

46

استانداردسازی و ایمنی کار در آزمایشگاه ها3

6021/0512/94ک

واحد

16

1

 

 

47

اینترنت 1

01/1605/0512/94ک

واحد

32

2

 

 

48

اینترنت 1

02/1605/0512/94ک

واحد

32

2

 

 

49

ورزش درمانی

7004/0512/94ک

واحد

16

1

 

 

50

تجوید وتلاوت قرآن کریم

7035/0512/94ک

واحد

24

5/1

 

 

51

مبانی انقلاب اسلامی

7052/0512/94ک

واحد

16

1

 

 

52

آسیب شناسی عزاداری محرم

01/9022/0512/94ک

واحد

16

1

 

 

53

بهره وری نیروی انسانی

8113/0512/94ک

واحد

8

5/0

 

 

54

روش های تفسیری ساده قرآن

9030/0512/94ک

واحد

8

5/0

 

 

55

راههای جلوگیری ازرفتارهای پرخطر

7006/0512/94ک

واحد

8

5/0

 

 

56

آموزش شنا مقدماتی

6085/0512/94ک

واحد

16

1

 

 

57

وصایای حضرت امام خمینی (ره)

1/6087/0512/94ک

واحد

16

1

 

 

58

وصایای حضرت امام خمینی (ره)

2/6087/0512/94ک

واحد

16

1

 

 

59

گیاهان دارویی وگیاه درمانی

1071/0512/94ک

واحد

24

5/1

 

 

60

رویاروئی باتغییردرمحل کار

6072/0512/94ک

واحد

24

5/1

 

 

61

اصول تغذیه دردیدگاه اسلام

4308/0512/94ک

واحد

12

5/1

 

 

56

کارکنان دایره امتحانات

1145/0512/94ک

واحد

8

5/0

 

 

57

آشنایی باامنیت اطلاعات درسیستم های کامپیوتری

6009/0512/94ک

واحد

8

5/0

 

 

58

آیین نگارش ومکاتبات اداری

1113/0512/94ک

واحد

24

5/1

 

 

59

مبانی تکریم ارباب رجوع

1144/0512/94ک

واحد

8

5/0

 

 

60

آشنایی باساختار بانک های اطلاعاتی وطراحی آن

1607/0512/94ک

واحد

16

1

 

 

61

آشنایی با نرم افزار مهندسی matlab

1645/0512/94ک

واحد

32

2

 

 

56

راهنمای فهرست نویسی ورده بندی برای کتابداران

4325/0512/94ک

واحد

16

1

 

 

57

خدمات واشاعه اطلاعات وحفاظت وارزیابی درکتابخانه ها

4324/0512/94ک

واحد

8

5/0

 

 

58

آشنایی با نرم افزارexcel

1604/0512/94ک

واحد

24

5/1

 

 

59

مکارم الاخلاق

6015/0512/94ک

واحد

-

-

 

 

60

تاریخ تمدن اسلامی

7051/0512/94ک

واحد

16

1

 

 

61

بررسی وتحلیل فرق مختلف موجود دردوران معاصر

8133/0512/94ک

واحد

16

1

 

 

 

دوره های ویژه مدیران

 

ردیف

نام دوره یا کارگاه

شناسه

گستره جغرافیایی

مدت دوره

واحد درسی

تاریخ شروع

تاریخ پایان

1

مدیریت عملیاتی(وبژه دفاطرطرح وبرنامه وبوجه)

2601/0512/94م

واحد

24

5/1

 

 

2

تشکیلات وظیفه بندی مشاغل

1156/0512/94م

واحد

24

5/1

 

 

3

اخلاق مدیریت

8130/0512/94م

واحد

16

1

 

 

4

اخلاق حرفه ای

3301/0512/94م

واحد

24

5/1

 

 

5

بصیرت دینی وسیاسی

6057/0512/94م

واحد

8

5/0

 

 

6

ارزیابی ورتبه بندی واحدهای دانشگاهی

5063/0512/94م

واحد

8

5/0

 

 

7

مدیریت خلاق

1149/0512/94م

واحد

24

5/1

 

 

8

راهکارهای صرفه جویی انرژی مصرفی درسازمان

6070/0512/94م

واحد

8

5/0

 

 

9

انسان شناسی دینی ومعنای آن

7041/0512/94م

واحد

8

5/0

 

 

10

آشنایی باآیین نامه جدید ارتقاء اعضای هیات علمی

7110/0512/94م

واحد

8

5/0

 

 

11

جایگاه ونقش جامعه دانشگاهی درشرکت ها وموسسات دانش بنیان

7141/0512/94م

واحد

16

1

 

 

12

مدیریت موثر جلسات

8117/0512/94م

واحد

12

-

 

 

13

ارزشیابی عملکرد کارکنان

8120/0512/94م

واحد

16

1

 

 

14

تحول درنظام اداری

8122/0512/94م

واحد

24

5/1

 

 

15

مدیریت مشارکتی

8134/0512/94م

واحد

16

1

 

 

16

جهاداقتصادی وبررسی ابعادآن

9036/0512/94م

واحد

16

1

 

 

17

مدیریت سایت طرح های تحقیقاتی

1158/0512/94م

واحد

16

1

 

 

18

مدیریت انتشارات

1157/0512/94م

واحد

8

5/0

 

 

 

 

                                                            دوره های ویزه دانشجویان بورسیه

 

ردیف

نام دوره یا کارگاه

شناسه

گستره جغرافیایی

مدت دوره

واحد درسی

تاریخ شروع

تاریخ پایان

1

مهارت های تعلیم و تربیت(ویژه دانشجویان بورسیه)

3208/0512/94ب

واحد

120

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 دوره های آموزشی