پنجشنبه 13 آذر 1399
 انتخاب وب سایت
معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان

 

 
نام و نام خانوادگی:دکتر غلامعلی حاجی
مرتبه علمی : استادیار پایه 17
 
g-haji@iau-arak.ac.ir  :پست الکترونیکی
 
 
سوابق تحصیلی:
کارشناسی،1372،علوم اقتصادی،دانشگاه شهید بهشتی،تهران
کارشناسی ارشد،1375،علوم اقتصادی،دانشگاه اصفهان ،اصفهان
دکتری،1393،علوم اقتصادی گرایش اقتصاد سنجی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
 
سوابق اجرایی:
مدیرگروه اقتصاد بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحداراک
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان
معاون آموزشی و دانشجویی،دانشکده مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی واحداراک
 
کتابهای منتشرشده:
حل و تشریح کامل مسائل مبانی اقتصادسنجی جلد 1و2، انتشارات امید انقلاب،1394
اقتصاد کلان،اراک ،دانشگاه آزاد اسلامی واحداراک،1390

   طرحهای پژوهشی:

   بررسی رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی در استانهای ایران طی سالهای 1379تا1386

   بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تولید و بهره وری کل عوامل در بخش صنعت استان مرکزی

   بررسی رابطه  اندازه دولت با رشد اقتصادی در ایران طی سالهای 1338تا1386